پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس


وضعیت تابلوی ۸ نماد بورسی؛ بررسی دقیق ورود و خروج پول هوشمند در دارا و پالایش یکم

بررسی بیشترین ورود پول هوشمند حقیقی به نسبت خروج آن در مقایسه با حجم کل شرکت ۸ نماد بورسی.

بازار؛ گروه بورس: تابلو خوانی بورس به عنوان یکی از پیش شرط‌های تحلیل نمادهای بازار سرمایه است که برای این کار سرمایه‌گذار باید آموزش‌های لازم را دیده باشد. به درخواست برخی از مخاطبان در این گزارش تابلوخوانی برخی از سهم‌های درخواستی را انجام دادیم که در زیر به صورت تقسیم بندی شده آمده است.

خروج و ورود پول هوشمند حقیقی
این آمار برای دو هفته گذشته خارج شده، که در آن بیشترین ورود پول هوشمند حقیقی به نسبت خروج آن در مقایسه با حجم کل شرکت آمده است.

نماد آوا
شرکت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی آوا با نماد آوا با کاهش ۶.۵۳ درصدی معاملات روزانه که با حجم ۱۰۷.۴ میلیون سهم معادل، ۱۲۴ درصد شناوری، ۱۰۷.۴ درصد کل سهام شرکت، ارزش معاملات ۸۸.۵ میلیارد تومان، نسبت حقوقی به حقیقی صفر درصد، تعداد خریدار سهم با ۷۰۷ کد و سرانه خرید پول هوشمند ۱۲۵ میلیون تومانی بیشترین ورودی این سهم در روز جاری است.
۹۸.۷ میلیون سهم معادل، ۱۱۴درصد شناور، ۹۸.۷ درصد کل سهام شرکت، ارزش۸۱.۹ میلیارد تومان، نسبت حقیقی به حقوقی صفر درصد، تعداد ۷۲۸ کد فروشندهو سرانه فروش پول هوشمند ۱۱۲ میلیون تومان در بخش خروج نماد وجود دارد. همچنین خالص حجم ورود این سهم معادل ۸.۷ % حجم کل شرکت می‌باشد.

نماد گدنا
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک با نماد گدنا با صف خرید مثبت ۵.۹۹درصد امروز را به پایان برد. میزان ورود حجم ۲۳.۵ میلیون سهم معادل، ۲۲.۵ درصد شناوری، ۷.۸ کل سهام شرکت با ارزش ۶۵.۳ میلیارد تومان و نسبت صفر درصد حقوقی به حقیقی و همچنین تعداد خریدار با ۲۵۳ کد و سرانه خرید پول هوشمند ۲۵۸ میلیون تومان در تابلو ثبت شده است. خروج حجم ۱.۱ میلیون سهم معادل، ۱.۱ درصد شناور، ۰.۴ درصد کل سهام شرکت، ارزش ۳.۵ میلیارد تومان، ۷۰درصد نسبت حقیقی به حقوقی، تعداد ۱۶ کد فروشنده، سرانه فروش پول هوشمند ۲۱۹ میلیون تومان از موارد تابلو خوانی می‌باشد. همچنین خالص حجم ورود معادل۷.۴ % حجم کل شرکت می‌باشد.

نماد قشهد
شرکت شهد با نماد قشهد با ۳۴ درصد رشد در آخرین معامله معاملات خود را به پایان رسانید. میزان ورود آن معادل ۲۲.۲ میلیون حجم سهم، ۴.۰۲ درصد شناوری، ۵.۵ درصد کل سهام شرکت با ارزش ۷۷.۱ میلیارد تومان، نسبت حقوقی به حقیقی حدود ۹۵درصد، تعداد خریدار با ۴۶۸ کد، سرانه خرید پول هوشمند حدود ۱۶۵ میلیون تومان است. در بخش خروج میزان حجم ۶۱۲ هزار سهم، ۱.۱درصد شناوری، ۰.۲ درصد کل سهام شرکت با ارزش ۲میلیارد تومان، نسبت حقیقی به حقوقی ۱۱درصد، تعداد ۱۶ کد فروشنده و سرانه فروش پول هوشمند ۱۲۷ میلیون تومان در تابلوی بروس ثبت شده است، همچنین خالص حجم ورودی آن معادل ۵.۳درصد حجم کل شرکت است.

نماد فولادی
نماد فولادی با صف فروش ۱.۹۹درصد در آخرین روز معاملاتی خود بوده که در قسمت ورود پول، میزان حجم ۱۳۷ میلیون سهم، ۱۲۴درصد شناوری، ۱۰.۲ درصد کل سهام شرکت، ارزش بازار ۶۶.۱ میلیارد تومان، نسبت حقوقی به حقیقی ۱درصد، تعداد ۳۶۴کد خریداری و سرانه خرید پول هوشمند ۱۸۲ میلیون تومان بوده است. در بخش خروجی حجم ۷میلیون سهم، ۶.۴درصد شناوری، ۵.۳ درصد کل سهام شرکت، ارزش بازار ۳۴.۵ میلیارد تومان، نسبت حقیقی به حقوقی ۱درصد، تعداد ۲۴۳ کد فروشنده و سرانه فروش پول هوشمند ۱۴۲ میلیون تومان بر تابلو ثبت شده است، همچنین خالص حجم ورود معادل ۴.۹درصد حجم کل شرکت می‌باشد.

نماد پالایش
نماد پالایش یا ۳.۹۹درصد امروز صف فروش بود. در بخش ورود پول هوشمند ما با حجم ۷۶.۷ میلیون سهم، ۶.۴ درصد شناوری، ۵.۸ درصد کل سهام شرکت، ارزش بازار ۷۰۷.۸میلیارد تومان، نسبت حقوقی به حقیقی صفر درصد، تعداد خریدار با ۵۵۹۲ کد، سرانه خرید پول هوشمند ۱۲۷ میلیون تومان در تابلو ثبت شده است. در بخش خروج با حجم ۲۱ میلیون سهم معادل، ۱.۸ درصد شناوری، ۱.۶ درصد کل سهام شرکت، ارزش ۱۸۵.۴ میلیارد تومان، نسبت حقیقی به حقوقی ۰ درصد، تعداد فروشنده با ۱۶۱۷ کد و سرانه فروش پول هوشمند ۱۱۵ میلیون تومان مواجه هستیمف همچنین خالص حجم ورود معادل ۴.۲ % حجم کل شرکت می‌باشد.

نماد غنوش
نماد غنوش با صف خرید مثبت ۵.۹۹ درصد امروز کار خود را به پایان رساند. در بخش ورود با حجم، ۳۳.۴ میلیون سهم معادل، ۱۵.۷ درصد شناوری، ۹.۵ درصد کل سهام شرکت، ارزش ۱۸۱.۱ میلیارد تومان، نسبت حقوقی به حقیقی ۵درصد، تعداد خریدار با ۷۷۴ کدو سرانه خرید پول هوشمند: ۲۳۴ میلیون تومان ثبت شده است.

در بخش خروج حجم: ۱۹ میلیون سهم معادل، ۸.۹درصد شناوری، ۵.۴ درصد کل سهام شرکت، ارزش بازار ۱۰۵.۹ میلیارد تومان، نسبت حقیقی به حقوقی ۲درصد، تعداد فروشنده با ۶۷۵ کدو سرانه فروش پول هوشمند ان ۱۵۷ میلیون تومان بوده پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس است همچنین خالص حجم ورود معادل: ۴.۱ % حجم کل شرکت می‌باشد.

نماد دارا
نماد دارا یکم با صف فروش ۳.۹۹ درصد امروز را به پایان رساند. در بخش ورود ما با حجم ۴۱.۵ میلیون سهم معادل، ۷.۲درصد شناوری، ۷.۱کل سهام شرکت، ارزش ۶۵۳.۸ میلیارد تومان و نسبت حقوقی به حقیقی صفر درصد، تعداد خریدار با ۵۱۲۵ کد، سرانه خرید پول پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس هوشمند ۱۲۸ میلیون تومان ثبت شده است.
در بخش خروج حجم ۱۷.۴ میلیون سهم معادل، ۳درصد شناوری، ۳درصد کل سهام شرکت، ارزش ۲۶۹ میلیارد تومان، نسبت حقیقی به حقوقی صفر درصد، تعداد فروشنده با۲۲۵۷ کد و سرانه فروش پول هوشمند ۱۱۹ میلیون تومان ثبت شده است. همچنین خالص حجم ورود معادل ۴.۱ درصد حجم کل شرکت می‌باشد.

نماد چخزر
نماد چخزر امروز را با صف خرید ۵.۹۹ درصد گذراند که در بخش ورود حجم۱۰.۴ میلیون سهم معادل، ۲۰.۷ درصد شناوری، ۵.۲ درصد کل سهام شرکت، ارزش ۶۴.۴ میلیارد تومان، نسبت حقوقی به حقیقی ۶ درصد، تعداد خریداربا ۴۶۳ کد و سرانه خرید پول هوشمند ۱۳۹ میلیون تومان ثبت شده است که تمام این اعداد در بخش خروج به ترتیب بالا ۲.۲ میلیون سهم معادل، ۴.۴ درصد شناوری، ۱.۱ درصد، ۱۳.۵ میلیارد تومان، ۵۹درصد، ۱۰۱ کد فروشنده و سرانه فروش پول هوشمند ۱۳۴ میلیون تومان تابلوی بورس ثبت شده است همچنین خالص حجم ورود معادل ۴.۱ % حجم کل شرکت می‌باشد.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

پول هوشمند (Smart Money) چیست

مفهوم اسمارت مانی (Smart Money) یا همان پول هوشمند از یک اصلاح در قماربازی آمده است، در واقع قماربازانی که در حوزه مورد فعالیت خود با دانش عمیقی شرط بندی می کردند به پول هوشمند معروف بودند. اما پول هوشمند در بازارهای مالی به سرمایه ای گفته می شود که توسط سرمایه گذاران بزرگ، حرفه ای پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس های بازار، بانک های مرکزی، صندوق های سرمایه گذاری و دیگر افراد خبره بازار مدیریت و کنترل می شود.

مفهوم دقیق پول هوشمند (Smart Money)

پول هوشمند به پولی گفته می شود که روند حرکت قیمت در بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقیاس سرمایه‌گذاری در آن بسیار بزرگتر از سرمایه‌گذاری‌های خرد است. اسمارت مانی اغلب توسط افراد یا گروه های با تجربه و بانک های بزرگ دنیا وارد چرخه بازار می شود.

بررسی بازارهای مالی بیانگر این است که سرمایه گذاری Smart Money عملکرد بهتری از سرمایه گذاری پول غیر هوشمند داشته است، با این حال پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس ورود یا خروج پول هوشمند در بازارها تاثیرات زیادی روی ایجاد نوسانات قیمت دارد و امکان سوداگری در بازارها را افزایش می دهد.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، اصطلاح پول هوشمند از دنیای قماربازانی نشات گرفته شده است که از ورزشی که در آن شرط بندی می کنند، اطلاعات و شناخته عمیقی داشتند (اطلاعاتی که مردم عادی از آن محروم بودند). دنیای سرمایه گذاری نیز شباهت زیادی با دنیای قماربازان دارد.

مردم عادی بر این باورند که Smart Money توسط افراد خاصی که درکی کامل و رانتی بزرگ از بازار دارند در جایی سرمایه گذاری می شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد که بازدهی پول هوشمند نسبت به بازدهی سرمایه گذاران حقیقی و خرد بیشتر باشد.

همچنین اسمارت مانی را می توان حجم زیادی از پول در نظر گرفت که قادر است بازار را به حرکت در آورد و نوسانات زیادی ایجاد کند. در بازارهای مالی، اغلب بانک های بزرگ یا خودشان پول هوشمند هستند، یا از پول هوشمند حمایت می‌کند، در این میان تریدرهای خرد تلاش می کنند تا از این پول‌های هوشمند سود کسب کنند.

قماربازان معتقدند که اسمارت مانی مربوط به کسانی است که با شرط‌بندی‌ امرارمعاش می‌کنند. جالب اینجاست که بسیاری از قماربازان پول هوشمند، برای تصمیم‌گیری در مورد میزان و چگونگی شرط‌بندی از الگوریتم‌های ریاضی تاریخی استفاده می‌کنند.

چگونه Smart Money را تشخیص دهیم؟

در اکثر مواقع smart money با تغییرات غیر معمول در حجم معاملات قابل شناسایی است، اما چرا؟ با توجه به اینکه افراد با دانش پنهانی (رانت) و صاحب نفوذ، اغلب با سرمایه بیشتری وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود پول هوشمند پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس سبب افزایش بیش‌ از حد معمول حجم معاملات خواهد شد. در هر صورت شواهد و مدارک کمی برای تایید این فرضیه وجود دارد.

در بورس ایران یکی از روش های تشخیص اسمارت مانی، استفاده از فیلتر نویسی برای شناسایی تحرکات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است. در بازارهای جهانی نظیر فارکس و ارز دیجیتال، علاوه بر استفاده از اسیلاتورهای شناسایی حجم، میتوان از استراتژی تخصصی ولیوم تریدینگ نیز استفاده کرد.

قیمت گذاری سهام و شاخص ها، از جمله منابع اطلاعاتی به شمار می رود که به صورت انحصاری توسط افراد با نفوذ و آگاه تر بازار تولید می شوند. شاید چنین اطلاعاتی برای افراد و معامله گران بی تجربه و بدون دانش پیچیده و گیج کننده باشد، اما افراد آگاه تر و معامله گران حرفه ای از آن استقبال خواهند کرد. بنابراین دانستن اینکه دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای سرمایه‌گذاران خردی که به دنبال دریافت سود از پول‌های هوشمند هستند، مثمر ثمر خواهد بود.

برخی از ارائه کنندگان اطلاعات برای طبقه بندی داده‌های معاملاتی که در اختیار معامله‌گران تجاری و غیرتجاری قرار می گیرد از روش‌ها و منابع داده مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این منابع اطلاعاتی، گزارش تعهد معامله‌گران ( COT-Commitment of پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس Traders ) است.

این اطلاعات بصورت منظم در هر هفته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شوند. بسیاری از تحلیل‌گران از این اطلاعات برای شناسایی معاملات آتی که توسط سرمایه‌گذاران آگاه‌ انجام می‌شود، استفاده می‌کنند. در بررسی نمودار «پول هوشمند در برابر پول غیرهوشمند» باید تفاوت‌های قابل تشخیص در نحوه موضع‌گیری این دو گروه در بازار را تشخیص داد. با این وجود تحلیلگران تکنیکال باید توجه داشته باشند که بررسی نموداری که عملکرد قیمت (Price Action) را به‌ عنوان پول هوشمند یا پول غیرهوشمند شناسایی می کند، مستعد مشخصه‌يابی های نامعتبر است.

هدف اصلی سرمایه گذاری تنها از طریق عملکرد قیمت نشان داده نمی شود، همچنین بازدهی یک سرمایه‌گذار خرد و حتی حرفه‌ای‌ترین مدیران صندوق های سبدگردان، اغلب با بازدهی شاخص مکانیکی سرمایه‌گذاری در طول زمان مطابقت ندارند.

مقیاس پول هوشمند

سرمایه‌گذاران بزرگی همچون وارن بافت (Warren Buffett) که علاقه مندان و دنبال‌کنندگان فراوانی دارند، به عنوان سرمایه‌گذاران پول هوشمند (Smart Money) شناخته می‌شوند، اما مقیاس و بزرگی فعالیت آن‌ها همیشه در نظر گرفته نمی‌شود.

در زمان هایی که ذخایر نقدی شرکت Berkshire Hathaway متعلق به وارن بافت، انباشته شده و در جایی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، قطعاً به معنی این است که بافت فرصت‌های ارزشمند بسیاری را در بازار از دست داده است. با این ‌وجود، مقیاس سرمایه‌گذاری بافت متفاوت است. بنابراین، به طور مثال یک سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰۰ دلاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری، چیز قابل‌توجهی نیست.

پول هوشمند وارن بافت به‌ جای خرید سهام، شرکت‌ها را خریداری می‌کند. سرمایه‌گذاران بزرگی در حد و اندازه‌های وارن، زمانی که پول هوشمندشان راکد باقی مانده و برای یک سرمایه‌گذاری اختصاص داده نشده، صرفاً به معنای این نیست که هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته است، ممکن است دلیل آن بالا بودن حجم پولی باشد که نتواند آن را در شرکت‌های متوسط و کوچک سرمایه‌گذاری کند.

سقوط آزاد بورس ادامه دارد / ریزش ۱۰ هزار واحدی بورس

امروز نیز بازار سرمایه با ریزش شاخص کل همراه بود اما نکته مثبت ورود پول هوشمند بیش از روزهای گذشته است.

سقوط آزاد بورس ادامه دارد / ریزش ۱۰ هزار واحدی بورس

شاخص کل امروز در پایان معاملات با ریزش ۱۰۶۷۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۶۷ هزار واحد نزول کرد.

در معاملات امروز نمادهای وامید، رمپنا، کگل بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشته و نمادهای فولاد، شبندر و شپنا نیز پرتراکنش های امروز بازار بودند.

ارزش معاملات خرد در معاملات امروز ۲,۲۹۶ میلیارد تومان بوده و امروز بورس با خروج نقدینگی ۴۰۵ میلیارد تومانی همراه بود، ۳۰ نماد در معاملات امروز به ارزش ۹۵ میلیارد تومان در وضعیت صف خرید بوده و ۸۵ نماد نیز به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان در وضعیت صف فروش قرار داشتند، نکته مثبت معاملات امروز اما ورود خوب پول هوشمند به میزان ۴۷۹ میلیارد تومان بوده که تنها ۳۱ میلیارد تومان با خروج پول فاصله داشت.

آشنایی با فیلتر پول هوشمند

معامله‌گران در بازار بورس با استفاده از روش‌های متفاوت، در تلاش‌اند تا بهترین زمان ورود و خروج در سهم های بورسی را تشخیص دهند، یکی از این روش‌ها شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در سهم‌های بورسی است. با آگاهی از این موضوع، می‌توانید به راحتی سود‌های قابل توجه‌ای را در این بستر سرمایه‌گذاری به دست بیاورید. تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با استفاده از مولفه‌های مختلف امکان‌پذیر است که در این مقاله قصد داریم به این موراد اشاره کنیم، با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

پول هوشمند چیست؟

رخدادهای متعددی باعث تغییر جهت روند سهم در بازار بورس می‌شود. معامله‌گران با شناسایی این موراد می‌توانند زمان مناسبی را برای سرمایه‌گذاری پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس تشخیص دهند. پول هوشمند یکی از همین رخدادهای بزرگ سرمایه‌گذاری است که ورود و خروج آن در سهم‌های بورسی باعث تغییر جهت روند سهم در بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازار بورس با تشخیص سهم‌های ارزشمند که قابلیت رشد و حمایت دارند، سرمایه کلانی را در سهم تزریق می‌کنند که در مدت زمان کوتاه باعث رشد سهم در بازار می‌شود. این فرایند در نهایت باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران خرد شده و تمام این افراد تلاش می‌کنند که سهام مورد نظر را خریدای کنند. با خرید این سهام در بازار بورس، درنهایت سودهای خوبی به دست می‌آورند اما شرط حفظ سود در این موقعیت، تشخیص خروج پول هوشمند است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

image b17d47633b7d4b6407ace0f9e260b5b37c547f35

ورود و خروج پول هوشمند به سهم چگونه است؟

همان‌طور که اشاره کردیم، سرمایه‌گذاران بزرگ و اصلی بازار، از سهم‌های ارزشمندی که در کف قیمتی قرار دارند، حمایت می‌کنند. این فرایند در بازار بورس با نام تزریق پول هوشمند شناخته می‌شود. با این کار توجه سرمایه‌گذاران خرد جلب می‌شود و پول خود را در این سهم‌ها تزریق می‌کنند. با ادامه دادن همین روند در بازار، سهم رشد چشم‌گیری داشته و سود زیادی عاید سرمایه‌گذاران خواهد شد. بعد از این که سرمایه‌گذاران اصلی سود کلانی به دست آورند، به همان سرعتی که پول هوشمند را وارد سهم کردند، به همان سرعت این سرمایه را از سهم خارج می‌کنند.

در این وضعیت بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد فکر می‌کنند که سهم در حال اصلاح است و از آن خارج نمی‌شودند که در نهایت بخش زیادی از سرمایه آن‌ها در این برهه زمانی با زیان مواجه خواهد شد. شانس خروج از سهم برای سرمایه‌گذاران خرد در این وضعیت بسیار کم است. با توجه به این شرایط می‌توانیم به اهمیت تشخیص خروج پول هوشمند در بازار بورس پی ببریم.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ابزراها یا مولفه‌های مختلف، ورود و خروج پول هوشمند را در بازار بورس تشخیص دهند. برخی از این موراد عبارت‌اند از:

حجم معاملات: حجم معاملات به زبان ساده همان تعداد سهامی است که در یک روز معاملاتی، خرید و فروش شده است. با بررسی بازار و تسلط به تکنیک تابلوخوانی، می‌توانید به راحتی حجم معاملات تمام سهم‌های بورسی را بررسی کنید. سهم‌های بورسی به صورت میانگین حجم معاملات مشخصی دارند. اگر در آخرین بررسی‌های خود متوجه رشد شتابی حجم معاملات در روند خرید و فروش سهم شدید، نشان‌دهنده ورود پول هوشمند در سهم است.

ارزش قیمت سهم: روش بعدی، ارزیابی و تشخیص ارزش قیمت سهام در بازار است. بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بورس، ارزش قیمت سهم‌ مشخص می‌شود. اگر ارزش قیمت یک سهم به صورت شتابی رشد کرد و متوجه این اتفاق شدید، می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند در سهام مورد نظر باشد.

استفاده از فیلتر ورود خروج نقدینگی در سهم

فیلتر نویسی یکی از بهترین تکنیک‌های مورد استفاده در بازار بورس است که تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌توانند مشخصات مختلف سهم‌های بورسی را به صورت لحضه‌ای مشاهده و بررسی کنند. در حال حاضر فیلترهای بسیار زیادی در بازار بورس وجود دارد که بعضی از آن‌ها با عنوان فیلتر طلایی نام برده می‌شوند. «فیلتر پول هوشمند» یکی از همین فیلترهای طلایی در بازار بورس است. برای استفاده از این فیلتر، باید از طریق سایت tse اقدام کنید. با وارد کردن این فیلتر در این سامانه، می‌توانید سهم‌های ارزشمندی که شانس ورود پول هوشمند در آن‌ها زیاد است را به صورت لحظه‌ای بررسی کنید. فیلتر ورود پول هوشمند در بازار بورس عبارت است از:

نکته مهم: مشاهده این سهم‌ها به تنهایی به معنی دریافت سیگنال خرید نیست و پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از ابزارهای متنوع برای تایید اعتبار تشخیص خود پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس استفاده کنید.

کلام آخر

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در سهم‌های بورسی یکی از بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازار با شناسایی سهم‌های ارزشمند که در کف قیمتی قرار دارند، از آن سهم حمایت می‌کنند و باعث رشد قیمتی سهم در بازار می‌شوند. در ادامه توجه سرمایه‌گذاران خرد جلب شده و سعی می‌کنند که پول‌های خود را در این سهم‌ها پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس تزریق کنند. سرمایه‌گذاران با شناسایی این موقعیت سود‌های خوبی را در افق زمانی کوتاه‌مدت به دست می‌آورند. یکی از نکات مهم در این فرایند، تشخیص خروج پول هوشمند است چون سرمایه‌گذاران اصلی، بعد از کسب سود ایده‌آل پول‌های خود را از سهم خارج کرده و در صورت عدم آگاهی از این مورد، ممکن است سرمایه‌‌تان با ضرر و زیان سنگین مواجه شود.

حتما عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام فصل وردپرس باشید! ما در تلگرام و اینستاگرام مطالب متفاوت تری داریم که در سایت نیست!

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم

ورود پول هوشمند ،یکی از مفاهیم مهم برای تحلیلگران و معامله گران بازار بورس میباشد.فیلترورود پول هوشمند نسخه اصلی این مفهوم است یعنی گاهی با این نام فیلترهایی را ارائه میدهند که میتوان گفت نسخه اصلی نیست وسهام به نمایش درآمده سهامی نیست که ورود پول هوشمند داشته باشد بلکه گاهی با ورود پول حقیقی یا خرید حقیقی یا سایر مفاهیم اشتباه گرفته میشود.

برای آموزش رایگان بورس همراه ما باشید

فیلتر ورود پول هوشمند، سهامی را به شما نشان خواهد داد که هم حجم معاملاتی بالایی خورده اند و هم حجم خرید حقیقی ها قابل توجه است.یعنی این دو فاکتور مهمترین فاکتورهای یک تحلیلگربرای انتخاب سهام است .ورود پول هوشمند میتواند سهامی را که قابلیت نوسانگیری را دارند را به نمایش بگذارد یعنی با ورود پول سنگین و حجم بالای خرید حقیقی معمولا در این سهام، درصد قابل توجهی صعود اتفاق میافتد و به صف خرید تبدیل میشوند

با دوره رایگان هفت خط سرمایه گذاری در کنارتان هستیم

فیلترنویسی را میتوانید درسایت بی نظیر چارت و در قسمت دوره های پیشترفته دنبال کنید و آموزش ببینید ولی راه دومی نیز برای معاملات دقیق میتوان یافت و آن استفاده از فیلترهای ساخته شده توسط تحلیلگران و معامله گران خبره بازار بورس ،است .فیلترهای ساخته شده در سایت بی نظیر چارت سه نوع است که به نام های فیلتراکسیر،فیلتربی نظیر،فیلترشاهکار میباشد .شما میتوانید برای معاملات ساده تر و پرسودتراز این فیلترها استفاده کرده و سود خود را کسب کنید.

برای یادگیری بازار اختیار معامله در بورس ایران بصورت ویدئو و به زبان ساده وارد صفحه دوره جامع ناگفته های بازار اختیار معامله شوید و حرفه ای آموزش ببینید.

فیلترورود پول هوشمند،فیلترنویسی،فیلتربورسی

قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشنده .قالب طلایی فقط همراه فیلتر اکسیر، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.