عوامل موثر در بازار سرمایه


تحلیل عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار اصفهان

چکیده با توجه به اهمیت رشد و توسعه پایدار، جذب سرمایه و حفظ سرمایه گذاری های صورت گرفته فعلی و نیز استفاده از فرصتها و پتانسیل های جدید سرمایه گذاری، ضرورت بسیاری دارد. در ایران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سرمایه از سال 1346 در جهت تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی فعالیت می کند و شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان نقطه آغازی در جلب مشارکت عمومی و در حیطه افراد حقیقی، افراد حقوقی و یا سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد. در این میان سرمایه گذاران حقیقی و جذب پس اندازهای آنها به دلیل اثر گذاری بر متغیر های اقتصادی همچون نرخ سرمایه گذاری، حجم نقدینگی موجود در جامعه و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردارند. از طرفی بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در زمینه نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران نشان می دهد که دانش کافی در مورد اینکه چرا افراد سرمایه گذاری می کنند و چگونه تصمیم گیری می کنند وجود ندارد. بنابراین سیاست گذاران مالی و اقتصادی برای جذب سرمایه های این قشر از افراد جامعه وکمک به آنان برای اتخاذ تصمیمات درست در بازار سرمایه، بایستی شناخت کافی از رفتار آنها داشته باشند. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سوال است که سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان در زمینه خرید سهام چگونه تصمیم گیری می کنند و چه عواملی بر فرایند تصمیم گیری آنها اثرگذار است. به این منظور در بخش عوامل اثرگذار بر رفتار، متغیرهای اهمیت بورس در اقتصاد خانواده، آمادگی پذیرش تجربیات جدید، ریسک سیاسی درک شده، ریسک اقتصادی درک شده، کارایی اطلاعاتی شرکت های عضو بورس و در بخش نحوه رفتار سرمایه گذاران، متغیرهای سیاست حداقل کردن ریسک، سیاست حداکثر کردن بازده، درجه تکنیکی بودن، درجه بنیادی بودن، تنوع سبد سهام، میزان انعطاف پذیری سبد سهام، تنوع معیارهای ارزیابی عملکرد و درک از عملکرد شناسایی شده و روابط آنها مورد آزمون قرار گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است. در بخش تحلیل و آزمون های آماری، ابتدا پیش شرط های استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای هرمدل مورد آزمون قرار گرفته و با تأیید این پیش شرط ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که 7 فرضیه این پژوهش شامل تاثیر آمادگی پذیرش تجربیات جدید و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکت های عضو بورس بر متغیر سیاست حداکثر بازده، تاثیر اهمیت بورس در اقتصاد خانواده و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر درجه تکنیکی بودن، تاثیر ریسک اقتصادی درک شده بر تنوع معیارهای ارزیابی عملکرد و تاثیر آمادگی پذیرش تجربیات جدید و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضو بورس بر درک سرمایه گذاران از عملکرد خود، در سطح خطای 05/0 و فرضیه تاثیر ریسک سیاسی درک شده بر تنوع معیارهای ارزیابی عمکلرد، در سطح خطای 10/0 پذیرفته می شود. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده گروه های مختلف سیاست گذار در زمینه مالی و اقتصادی، موسسات سرمایه گذاری و خدمات مشاوره ای مالی و سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار قرار گیرد. واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، رفتار سرمایه گذار، سرمایه گذاران فردی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار

This article has no abstract.

رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. توده واری به معنای تبعیت کردن از یکی از شاخص ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صنعت خاص تعبیر شده و سرمایه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. این.

بررسی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار lisrel نسخه عوامل موثر در بازار سرمایه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این اس.

عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران

: در این پژوهش به شاخه مالی رفتاری و نقش آن در اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به گونه ای که با سنجش و به کارگیری چهار تئوری مشهور در حوزه مالی رفتاری یعنی تئوری انتظار شامل متغیرهای زیان گریزی، پشیمان گریزی و حساب انگاری، تئوری تجربه محور شامل پنج متغیر نماگری، اعتماد بیش از حد، اتکا، سفسطه قمارباز و آشناگرایی ، تئوری بازار .

بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به بررسی وجود اثر پول ‏برد در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‏ پردازد. برای این منظور از داده ‏های مربوط به معاملات طی روز سرمایه‏ گذاران حقیقی فعال بورس اوراق بهادار تهران پس از اعمال فیلترهای لازم استفاده شده است. به‌منظور بررسی رابطه بین کسب سود و تغییرات ریسک‏ پذیری در افراد، ابتدا پروفایل سود و زیان افراد برای هر سرمایه ‏گذار در هر روز معاملاتی محاسبه شده است. در گام دوم، ریسک‏ .

چه عواملی بر قیمت سهام شرکت ها تاثیر گذار هستند؟

برای انتخاب سهام شرکت و سرمایه گذاری در آن باید بدانید کدام سهام ارزشمند هستند؟ چه عواملی بر قیمت سهام شرکت ها تاثیر گذار هستند؟ یکی از نکته هایی که بسیار با اهمیت است این است که آیا باید کل پس انداز خود را به خرید سهام یک شرکت اختصاص دهید؟ همانطور که از این سوالات مشخص است خرید و فروش سهام دارای نکات خاصی است که باید در زمان سرمایه گذاری به آنها دقت شود تا بتوانید سرمایه گذاری موفقی داشته باشید. در این مقاله به برخی از این نکات اشاره خواهد شد.

طراحی سبد سرمایه‌گذاری متنوع

نکته هایی که در زمان سرمایه گذاری در بورس باید رعایت کنید این است که نباید تمام سرمایه خود را به خرید یک سهم خاص اختصاص دهید؛ برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید سبد سهام متنوعی را برای خود خریداری کنید. در این صورت، سود و زیان سرمایه‌گذاری را به مدیریت خود درخواهید آورد. واقعیت این است که همه شرکت‌ها با هم سود و ضرر نمی‌کنند. پس اگر در صنعت ها و شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید، امکان اینکه موفق‌تر باشید و سود و زیان را کنترل نمایید بسیار بیشتر خواهد بود.

برای طراحی سبد سرمایه گذاری و انتخاب سهام رویکردهای مختلفی بنا به میزان و مبلغ سرمایه‌تان می‌توانید در نظر بگیرید. علاوه بر میزان سرمایه، اهداف‌تان از سرمایه‌گذاری هم در طراحی سبد سرمایه نقش دارد. برای مثال، نگاهی بلندمدت دارید یا کوتاه‌مدت. کارشناسان توصیه می‌کنند که سبد سهام خود را به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی کنید. سهام کوتاه‌مدت، همان سهام زودبازدهی است که سود را سریع‌تر و شاید با مبلغ کمتری به جیب‌تان روانه کند و سهام بلندمدت، سهامی دیربازده است و برای رسیدن به آن باید صبر و تحمل زیادی به خرج داد.

دقت در انتخاب رویکرد و توجه به جو و فضای بازار بورس در کنار کمک گرفتن از تحلیل‌های مختلف هم به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری موفق و دقیقی را در بورس انجام بدهید.

در خرید یک سهم به چه مواردی باید توجه کرد؟

1-درباره صنایع و شرکت‌های مختلف حاضر در بازار بورس به دقت تحقیق کنید؛

2-صورت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مرور کنید تا اوضاع‌شان را شناسایی نمایید؛

3-از هر صنعت یک یا دو شرکت مطلوب و پررونق را انتخاب کنید.

چطور بفهمیم که یک سهام ارزشمند است؟

نکاتی که برای خرید سهام در بازار بورس در بخش قبلی عنوان شد به شما کمک می‌کند تا سهامی مناسب را خریداری کنید. در ادامه از روش‌ها و ایده‌هایی برایتان عوامل موثر در بازار سرمایه خواهیم گفت که در مسیر انتخاب یک سهام ارزشمند به شما کمک بیشتری می‌کنند. طرز تفکر و قدرت ریسک هر فرد در طراحی و چیدمان سبد سرمایه‌گذاری او نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. پس باید خودتان و ظرفیت‌های روحی و روانی‌تان را برای مشارکت در بازار بورس به خوبی شناسایی کنید.

اگر فردی هستید که به شدت و سرعت نگران می‌شوید و تاب و توان ضرر کردن در وجودتان نزدیک به صفر است، اصلا باید دور سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک بورس را یک خط بزرگ بکشید. اما به طور کلی روش‌ها و شاخص‌هایی برای شناسایی سهام ارزشمند در بازار بورس وجود دارد. در زیر به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

نقدشوندگی سهام

یکی از مواردی که در خرید سهام باید در نظر بگیرید، نقدشوندگی سهام است. نقدشوندگی سهام یعنی اینکه آن سهمی که عوامل موثر در بازار سرمایه می‌خرید به راحتی در بازار بورس قابل خرید و فروش است. هر قدر معاملات سهام یک شرکت از رونق بیشتری در بازار برخوردار باشد، خاصیت نقدشوندگی آن هم بالاتر است.

یعنی سهم در مدت زمان کمتری قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارد. زمانی که دیدید سهام یک شرکت مدام در حال خرید و فروش است، بدانید که خرید و فروش چنین سهمی بسیار آسان‌تر از موارد دیگر خواهد بود و اگر نیاز داشتید که سرمایه‌تان را سریعا به پول نقد بدل کنید با فروش سهم مذکور، این کار برای‌ شما شدنی خواهد بود. به ظرفیت رشد و سودآوری شرکت یا صنعت توجه کنید.صنایع یا سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که با در نظر گرفتن بازار و وضعیت کلی اقتصاد و سیاست کشور در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارند و این سودآوری پایدار است. برای رسیدن به انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری نیاز به شناخت وضعیت بازار و صنایع از نظر اقتصادی، سیاسی و تحولات جهانی دارید.

نسبت پایین قیمت به درآمد

نسبت قیمت به درآمد(P/E) هر شرکتی مخصوص به خود آن است. هر چقدر که مقدار این نسبت بیشتر باشد یعنی نسبت قیمت سهام به سود آن هم بیشتر است. پس باید دقت کنید و زمانی که این نسبت برای یک شرکت پایین است، اقدام به خرید سهام آن کنید. این نسبت دارای اطلاعات مفیدی است. معمولا سهام هایی که از نظر شاخص های بنیادی وضعیت مناسبی دارند این نسبت در آن ها پایین تر است که نشان از پایداری و بلوغ یک سهم شرکت است.

سود تقسیمی بالا (DPS)

توجه به سود سهام، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید در انتخاب سهام ارزشمند در نظر بگیرید. سود تقسیمی، سود سهامی است که به هر سهامدار عادی در یک دوره زمانی مشخص به ازای هر سهم او پرداخت می‌شود. با رصد بازار به دنبال خرید سهام شرکت‌هایی باشید که سود تقسیمی بالایی دارند. . البته به طور کلی سود نقدی سهام نشان می‌دهد که یک شرکت از وضعیت مطلوب و پایداری برخوردار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران خود سود بپردازد. ضمنا تقسیم سود نقدی بالا از سوی یک شرکت هم نشان از نوسانات کمتر آن در مسیر فعالیت‌های خود دارد.

شفافیت اطلاعات شرکت

سرمایه گذاران شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات دارند و به موقع اطلاعات را انتشار می دهند عدم انتشار به موقع علکرد شرکت می تواند باعث ایجاد شایعات و نوسان در سه شود .

جریان نقدی آزاد

جریان نقدی آزاد، مقداری از نقدینگی است که بعد از احتساب تمام مخارج شرکت به دست آمده است. به جریان نقدی آزاد شرکت هم در خرید سهام دقت کنید. در واقع، این عدد می‌تواند معیاری برای بررسی عملکرد شرکت‌ها باشد. جریان نقدی آزاد به مدیران شرکت اجازه می‌دهد تا به دنبال فرصت‌هایی باشند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد.

هر چند که این معیارها می‌توانند در انتخاب سهام ارزشمند به شما کمک کنند اما باید یادتان باشد که هیچ شاخصی به تنهایی رهنمون حرکت به سوی انتخاب درست نیست. برای انتخاب بهترین سهام باید به این شاخص‌ها در کنار هم نگاه کنید یا صرفا با مرور آنها به نتیجه‌گیری کلی درباره شاخص نرسید. واقعیت این است که نیازمند بررسی ریشه‌ای هر یک هستید تا در کنار شاخص‌های دیگر به نتیجه‌گیری درستی درباره وضعیت یک شرکت و سهام آن برسید.

طرح های توسعه شرکت

برنامه‌ریزی شرکت برای اجرای طرح‌های توسعه می‌تواند نشان‌دهنده رشد و پویایی آن شرکت و ارزنده بودن سهام آن باشد. البته که سرمایه‌گذار باید هدف و اثرات انجام طرح توسعه را کاملا مورد بررسی قرار دهد، زیرا تاثیر همه طرح‌های توسعه مشابه یکدیگر نیست. مثلا راه‌اندازی خط تولید جدید نسبت به نوسازی ماشین‌آلات قطعا در کوتاه مدت اثرات بهتری بر روی سودآوری یک شرکت دارد.

میزان سهام شناور

سهام شناور، سهامی است که در آینده‌ای که چندان دور نیست، قابلیت معامله با عموم سهامداران را داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر به سهامی گفته می‌شود که مالکان آن در صورت دریافت پیشنهادی مناسب برای خرید، آن را سریعا به فروش می‌رسانند.هرچه سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، تعداد معاملات سهام آن نیز افزایش یافته و نقدشوندگی آن نیز افزایش می‌یابد. زیاد بودن سهام شناور مزایایی از جمله واقعی بودن قیمت سهام، کاهش احتمال دستکاری در قیمت سهام، کاهش ریسک معاملات و … را به همراه دارد.

عوامل موثر بر قیمت سهام چیست؟

عوامل متعددی روی سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس نقش دارد. به طور کلی، سه دسته از عوامل می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت‌های بورسی شوند. این سه عامل شامل موارد زیر می‌شوند:

1-عوامل کلان یا محیطی؛

2-عوامل خرد یا درونی شرکت؛

3-عوامل صنعتی.

در ادامه به شرح هر یک از این موارد می‌پردازیم.

عوامل کلان یا محیطی چیست؟

عوامل کلان یا محیطی، همان عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکت‌های بورسی هستند که از خارج از شرکت بر آنها تحمیل می‌شوند. مثلا وضعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور، سیاست‌های پولی و مالی دولت، عناصر اقتصاد کلان مانند تورم و. می‌تواند موجبات اثرگذاری روی قیمت سهام یک شرکت را فراهم آورد. تورم یا رسیدگی دولت به برخی از صنایع یا هر عامل دیگری که در ابعاد کلان به بروز تغییرات در وضعیت یک شرکت بورسی می‌انجامد، قیمت سهام آن را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مثلا اگر دولت تصمیم بگیرد که برای شکوفایی اقتصادی یکی از صنایع موجود در کشور به آن رسیدگی‌های بیشتری کند و بودجه بیشتری به شرکت‌های فعال در حوزه آن اختصاص بدهد، وضعیت سهام شرکت‌های آن صنعت هم بهبود پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش و قیمت سهام‌شان بالا می‌رود. یکی دیگراز موارد مهمی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر می‌گذارد بودجه سالیانه و جزییات آن است. ترکیب بودجه سالیانه کشور نشان‌دهنده میزان توجه دولت به صنایع مختلف است.

عوامل خرد یا درونی شرکت کدام است؟

عواملی هم از داخل مجموعه‌ها و شرکت‌های بورسی بر قیمت سهام‌شان اثر می‌گذارند. برای مثال، نرخ قیمت عوامل موثر در بازار سرمایه به سود(P/E)، افزایش سرمایه شرکت‌ها، ترکیب سهام‌داران، طرح‌های توسعه شرکت، نوسانات قیمت سهام یک شرکت، سهام شناور ،ریسک سهام و شفاف‌سازی اطلاعاتی که ارائه می‌دهد هم از جمله عوامل درونی یا خُردی است که می‌تواند قیمت سهام یک شرکت را بالا یا پایین ببرد.

عوامل صنعتی چیست؟

عوامل صنعتی هم در شکل‌گیری تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های مختلف نقش دارند. برای مثال، رسیدگی و توجه دولت عوامل موثر در بازار سرمایه به یک صنعت می‌تواند موجبات شکوفایی آن را فراهم آورد. بدیهی است که در چنین حالتی، وضعیت شرکتی که در آن صنعت خاص مشغول به فعالیت است هم دچار تحولات مثبت می‌شود و ارزش سهام آن بالاتر می‌رود. بعضی از صنایع هم به یکدیگر وابسته هستند و بروز تغییر در یکی باعث اثرگذاری زنجیره‌ای روی صنایع مرتبط با آن می‌شود.

مثلا اگر در صنایع مسکن تغییراتی به وجود بیاید و رونق از آن رخت بربندد، اثرات آن بر شرکت‌های تولید مصالح ساختمانی هم مشهود خواهد بود. در واقع نوع محصول یا خدماتی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود هم در سودآوری شرکت بسیار اثرگذار است. برخی از شرکت‌ها محصولات انحصاری تولید می‌کنند و بازار تضمین شده‌ای دارند، اما برخی دیگر برای فروش محصولات و خدمات خود در بازار رقابت می‌کنند. شرکت‌های دارای بازار انحصاری معمولا برای فروش محصولات خود مشکلی نداشته و سودآوری مناسبی نیز دارند.

حجم سرمایه گذاری در صنعت به میزان سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در یک صنعت خاص احتمالا خبر از چشم‌انداز مناسب آن صنعت در آینده دارد. هر چه حجم سرمایه‌گذاری در یک صنعت بیشتر باشد، نشان‌دهنده انتظار سوددهی مناسب آن در آینده خواهد بود. این دسته از عوامل می‌توانند روی قیمت سهام یک شرکت اثر بگذارند و آن را بالا یا پایین بیاورند.

سهام گران قیمت چه سهامی است؟

سهام گران‌قیمت، سهامی است که تحت تاثیر عواملی که در بالا به آن اشاره شد دچار نوسانات قیمتی شود. اما به طور کلی باید بدانید که در بازار بورس به سهامی، سهام گران‌قیمت گفته می‌شود که به نسبت رقم EPS (درآمد هر سهم) اعلام شده برای آن یا نسبت P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) آن، قیمت بیش از اندازه‌ رشد پیدا کرده باشد. سهام‌شرکت‌هایی گران‌قیمت می‌شود که سودآوری بالایی یافته‌اند و از وضعیت مناسب و با ثباتی در بازار برخوردار هستند.

عوامل موثر در بهبود بازار بورس

عوامل-موثر-در-بهبود-بازار-بورس

به گزارش الفباخبر، یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: انجام هم‌زمان دامنه نوسان متقارن، کمک سران سه قوه به بازار سهام و روند مثبت مذاکرات و اراده برای گشایش‌ها در بهبود بازار بورس موثر است.
خبرنگار اقتصادی الفباخبر گفت‌و‌گویی با علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص راه‌کارهای موثر در جهت بهبود بازار بورس داشته که به شرح ذیل است.
علی خسروشاهی بیان کرد: در حوزه بازار سرمایه، تقارن دامنه نوسان در گام اول و افزایش دامنه نوسان در گام دوم به صورت تدریجی به برون رفت بازار از وضعیت فعلی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی بحث نهادسازی و ابزارسازی در بازار سرمایه اهمیت دارد. در ماه‌های اخیر سازمان بورس اقدامات موثری در این زمینه با صدور مجوزهایی در حوزه‌های سبدگردانی و سایر نهادهای مالی انجام داده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: دولت باید با عدم ورود و عدم دخالت به قیمت‌گذاری دستوری و یا دستورالعمل‌ها که بر شرکت‌ها و صنایع بورسی اثرگذار است؛ نقش خود را ایفا کند. این قیمت گذاری‌ها بدون نظر کارشناسی اعمال می‌شود و نتایج منفی می‌گذارد.
خسروشاهی تصریح کرد: اقدام موثر دیگری نیز در بهبود بازار بورس موثر است که خارج از عوامل داخلی است؛ بحث مذاکرات و گشایش‌های بین المللی است. این عوامل در مقطع فعلی به تعادل رسیدن و روان شدن بازار کمک می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات سازمان بورس نظیر تغییر دامنه نوسان در بهبود بازار سرمایه موثر نیست؛ گفت: انجام این کار با آرامش و به صورت ضعیف فایده ندارد. باید به یکباره دامنه نوسان متقارن شود. برای مثال منفی 5 و یا منفی 6 شود تا بازار هر چه سریع‌تر به تعادل برسد.
این فعال بورس بیان کرد: سهامداران حقوقی با توجه به محدودیت‌هایی که داشتند؛ نتوانستند به میزان لازم بفروشند و محدودیت‌هایی نیز در بخش خرید داشتند و متحمل فشار شدند. این گروه منابع خاصی در اختیار ندارند که بتوانند در بازار موثر باشند.
خروشاهی یادآور شد: بحث تأمین مالی و تزریق 24 هزار میلیارد تومان نیز اقدام مناسبی در بهبود وضعیت بازار است. اگر تأمین مالی انجام شود در 6 ماه آینده شاهد تأثیرات مثبت آن خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: انجام همزمان دامنه نوسان متقارن، کمک سران سه قوه به بازار سهام و روند مثبت مذاکرات و اراده برای گشایش‌ها در بهبود بازار موثر است. انجام صرفا یکی از این موارد فایده و تاثیر مثبت چندانی ندارد.

متغیرهای موثر بر بازار سرمایه

امین دامچه /کارشناس بازار سهام یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه، احیای توافق اتمی یا برجام است. در صورت انجام توافق، به دلیل ورود منابع جدید به کشور، نرخ بهره کاهش می‌یابد و از طرفی فشار دولت به شرکت‌ها کمتر خواهد شد.

در حال‌حاضر به‌دلیل فاصله‌گرفتن با توافق، مشکلات کسری‌بودجه و کنترل تورم، نرخ بهره مجددا با روند صعودی مواجه شده است. از طرف دیگر انجام توافق یا عدم‌انجام آن بر روی نرخ ارز اثرگذار است. گرچه در حال‌حاضر قیمت ارز پایین‌تر از ارزشش معامله می‌شود اما سابقه نشان‌داده هرگاه کشور با تراز مثبت ارزی مواجه است، قیمت کنترل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق، قیمت تعادلی ارز حوالی قیمت دلار نیما (۲۷‌هزار‌تومان) باشد، چراکه ارقام پایین‌تر از آن سبب خروج نقدینگی از کشور می‌شود. برای محاسبه ارزش ذاتی دلار، از تئوری برابری قدرت خرید استفاده شده است، در صورتی‌که سال‌۹۱ به‌عنوان سال‌پایه در نظر گرفته شود و اختلاف تورم سالانه ایران و آمریکا در این سال‌لحاظ شود، قیمت واقعی ارز ۳۴‌هزار‌تومان است؛ درحالی‌که این روزها حدود ۳۱‌هزار‌تومان معامله می‌شود. از نظر عرضه و تقاضای ارز نیز با محدودیت‌های شدیدی که در واردات کالا و همچنین فروش صادرات روزانه ۸۵۰‌هزار الی یک‌میلیون بشکه‌ای نفت، تعادل نسبی ایجاد شده است.

در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۱، حدود ۳۷میلیارد دلار درآمد ارزی و به همین میزان تقاضای ارز وجود داشته است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌حجم عرضه و تقاضای ارز به حوالی ۸۵الی ۹۰میلیارد دلار برسد. به‌نظر می‌رسد در صورت انجام توافق حدود ۲۵ الی ۳۰میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه شود که در وهله اول نیاز است خرج طرح‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای مانند نفت، گاز و برق شود تا بتوان ظرفیت‌های فعلی را حفظ کرد. تخمین‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که تنها هزینه نگهداری ظرفیت فعلی نفت و گاز کشور حدود ۲۰۰میلیارد دلار باشد، بنابراین تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف توافق برجام برای بورس نقش بسزایی دارد.

یکی دیگر از ابعاد مثبت توافق، کاهش فشار هزینه‌ای دولت به شرکت‌هاست. در بودجه، عمده مخارج دولت معمولا مرتبط با هزینه نیروی انسانی است، عمده درآمدها نیز از محل فروش نفت، مالیات، حقوق مالکانه معادن و خوراکی است که به شرکت‌های پتروشیمی می‌دهد، بنابراین در صورت کاهش درآمدهای نفتی، همچون سال‌جاری در یکی از سرفصل‌‌‌‌‌‌های مذکور، کاهش درآمدها را جبران می‌کند. درخصوص متغیرهای داخلی باید به آمار نقدینگی توجه کرد. نقدینگی در ابتدای سال ۸۳۲/ ۴هزار‌میلیارد‌ تومان بوده که مطابق با آمار تیرماه بانک مرکزی به ۲۵۰/ ۵هزار‌میلیارد ‌تومان رسیده است، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌رشد سالانه حداقل ۳۰درصدی داشته باشد. افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم نیز سبب رشد هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود. اگر قیمت دلار در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت رشد نکند، عملا درآمدهای شرکت‌ها ثابت می‌‌‌‌‌‌ماند، درحالی‌که هزینه‌‌‌‌‌‌ها رشد می‌کند و این موضوع سبب کوچک‌تر شدن حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود، اما در بلندمدت دلار نیز رشد می‌کند و به‌خاطر اثر اهرمی شرکت‌ها، می‌تواند اثر مضاعفی را برای شرکت‌ها به‌همراه داشته باشد.

برخی از مشکلات داخلی مانند کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان سبب کاهش تولید طی دوسال اخیر شده است، از طرفی ظرفیت‌های فعلی کشور کفاف صنایع را نمی‌دهد و باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و اقدامات اساسی صورت گیرد. همچنین عمده بازار سرمایه را شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور تشکیل می‌دهند، بنابراین مسیر حرکتی قیمت کالاهای جهانی مهم خواهد بود. در این مبحث باید به دو موضوع اشاره کرد: شاخص دلار و عرضه و تقاضای کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها. با توجه به جنگ ارزی که بین اروپا و آمریکا شکل‌گرفته، شاهد رشد شاخص دلار بوده‌‌‌‌‌‌ایم. این موضوع در اثر سیاست‌های کنترل تورم به‌دلیل تزریق‌‌‌‌‌‌های نقدینگی بابت احیای اقتصاد در زمان شیوع کرونا و همچنین رشد شدید قیمت انرژی ایجاد شد. در زمان رشد شاخص دلار که اخیرا به ۱۱۰واحد رسیده است، کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها با افت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای مواجه شدند، بنابراین روند شاخص دلار و رصد عوامل موثر بر آن مهم است، اما درخصوص عرضه و تقاضای کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها باید به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که اثر قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای بر روی قیمت نفت و گاز گذاشته است.

رشد قیمت گاز سبب افزایش هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌ها شده و در نهایت منجر به رشد قیمت محصول نهایی می‌شود. مطابق با محاسبات انجام‌شده، در اروپا با قیمت‌های فعلی گاز، بهای تمام‌شده هر‌تن اوره به بالای ۱۶۰۰دلار رسیده است؛ درحالی‌که قیمت اوره حدود ۷۰۰دلار است. این اسپرد منفی در برخی از کالاها مانند متانول نیز مشاهده می‌شود، بنابراین واحد تولیدی درنهایت شات‌‌‌‌‌‌دان کرده و همین عامل، عرضه را کاهش داده و درصورت وجود تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را رشد دهد. انتظار می‌رود با شروع فصل سرما، تقاضای گاز افزایش یابد و در نهایت سبب رشد قیمت‌های کامودیتی به‌خصوص اوره شود. شایان ذکر است به‌دلیل شیوع کرونا در شهرهای چین، تقاضای مواد خام کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت برخی از کالاها مثل سنگ‌آهن شده است. در صورت تداوم چنین شرایطی، انتظارات رکود جهانی افزایش می‌یابد.

نکته آخر نیز بررسی بازارهای موازی، پیگیری حجم معاملات و همچنین وضعیت فاندامنتال شرکت‌هاست. در شرایط فعلی P/ E سهام کوچک جذاب شده است. این عوامل موثر در بازار سرمایه موضوع به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌رشد قیمت‌های فروش آنها به‌خاطر وضعیت سخت اقتصادی از جانب دولت بوده است. همچنین عدم‌حمایت قوی شرکت‌های حقوقی در زمان افت بازار، دلیل دیگری برای رسیدن این سهام به قیمت‌های فعلی است.

طبیعتا هرگونه ابهام برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار، ریسک به‌همراه دارد. در حال‌حاضر چه در داخل و چه خارج از کشور ابهامات اساسی وجود دارد که هنوز تعیین‌تکلیف نشده و سبب سردرگمی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران شده است. تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف جنگ روسیه و اوکراین، انجام یا عدم‌انجام توافق ایران و کشورهای ۵+۱، وضعیت اقتصادی چین در زمان کرونا، تعیین سیاست بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و لایحه بودجه سال‌۱۴۰۲ کشور از ابهامات اساسی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است. گرچه این موضوعات در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت موثر هستند اما در بلندمدت، با کاهش ابهامات، مسیر بازار هموارتر خواهد شد.

جدیدترین‌های «عوامل موثر بر بازار سرمایه»:

بازار سرمایه در یک ماه گذشته شاهد خروج پول بوده است، اما در همین وضعیت نیز عوامل موثر فراوانی وجود دارد تا بازار رشد کند. به گزارش مشرق، بورس در دی ماه نیز روند نزولی به خود گرفت و بازار سرمایه ۱۸ ماه قرمز رنگ را پشت سر گذاشت، در این راستا سهامداران‌ ناامید از تغییر روند بورس در حال ترک این بازار و ورود به بازارهای موازی هستند تا اندکی از سرمایه از دست رفته خود را بازگردانند. دولت سیزدهم هنوز زمان نیاز دارد تا بازار سرمایه را به ساحل آرامش برساند واین بازار در دی ماه سال جاری با افت بیش از ۷۵ هزار واحدی مواجه شد، بازدهی منفی ۵ درصدی بورس در دی ماه با همه افت.

خروج 6 هزار میلیارد تومان از بورس در یک ماه اخیر/عوامل موثر بر رشد بازار سرمایه را بشناسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در دی ماه نیز روند نزولی به خود گرفت و بازار سرمایه 18 ماه قرمز رنگ را پشت سر گذاشت، در این راستا سهامداران‌ ناامید از تغییر روند بورس در حال ترک این بازار و ورود به بازارهای موازی هستند تا اندکی از سرمایه از دست رفته خود را بازگردانند. دولت سیزدهم هنوز زمان نیاز دارد تا بازار سرمایه را به ساحل آرامش برساند واین بازار در دی ماه سال جاری با افت بیش از 75 هزار واحدی مواجه شد، بازدهی منفی 5 درصدی بورس در دی ماه با همه افت و خیزهای موجود موجب شدت گرفتن خروج پول از بورس شده است. افت معاملات خرد در بازار سرمایه نیز نشان.

علل و عوامل موثر بر صعود پرشتاب شاخص بورس

به گزارش بورس تابناک، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به افزایش قیمت ارز در بازار و تأثیر آن بر معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت ارز و رشد نقدینگی موجود در کشور، بر نرخ جایگزینی ارزش سهام شرکت های صادرات محور تاثیر می گذارد که این موضوع سوددهی بالاتری را برای سهامداران رقم می زند. عباس آرگون با ابراز امیدواری نسبت به روی کار آمدن دولت جدید، گفت: تغییر دولت چنانچه با تصمیمات درست و انتخاب های صحیح در کابینه همراه باشد می تواند فضایی جدیدی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند. او ادامه داد: بازار سهام روند خاص خود را دارد، سهامدارانی که وارد بازار می شوند نباید به صورت هیجانی و.

عوامل موثر بر صعود پرشتاب شاخص بورس

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به افزایش قیمت ارز در بازار و تأثیر آن بر معاملات بازار سهام اشاره کرد گفت: افزایش قیمت ارز و رشد نقدینگی موجود در کشور، بر نرخ جایگزینی ارزش سهام شرکت های صادرات محور تاثیر می گذارد که این موضوع سوددهی بالاتری را برای سهامداران رقم می زند. عباس آرگون با ابراز امیدواری نسبت به روی کار آمدن دولت جدید، گفت: تغییر دولت چنانچه با تصمیمات درست و انتخاب های صحیح در کابینه همراه باشد می تواند فضایی جدیدی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند. او ادامه داد: بازار سهام روند خاص خود را دارد، سهامدارانی که وارد بازار می شوند نباید به صورت هیجانی و به دور.

قیمت های جهانی و نرخ دلار، عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها

ایران اکونومیست- بازار سرمایه، بازاری آینده‌نگر است و پیش‌بینی می‌شود بر اساس متغیرهای بنیادینی همچون عوامل موثر در بازار سرمایه گزارش مناسب شرکت‌ها و روند قیمت ها در بازار جهانی، وضعیت معقولی در بازار سرمایه ایجاد شود. مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان آگاه با اشاره به افزایش قابل توجه سود شرکت‌های بورسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته گفت: در سال 1400، افزایش معناداری در میانگین نرخ دلار و همچنین افزایش نرخ های جهانی مشاهده می‌شود. این روند افزایشی از پاییز سال 99 شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد و طبیعی است که جهش در سودآوری شرکت‎ها را در پی خواهد داشت. مهرداد منتظری عنوان کرد: جهش مورد نظر به قدری قابل توجه بوده که افزایش هزینه هایی که بودجه به شرکت.

عوامل موثر بر تداوم روند تعادلی بورس

به گزارش اقتصادآنلاین، فردین آقابزرگی کارشناس بازارسهام در دنیای اقتصاد نوشت: سهامدارانی که تا ماه‌های قبل به هیچ‌عنوان حاضر نبودند سرمایه‌شان را وارد بورس کنند در حال‌حاضر با برطرف شدن برخی نگرانی‌ها، محتاطانه نیم‌نگاهی به بازار سرمایه دارند به‌طوری که می‌توان گفت بازار سرمایه به دنبال برون‌رفت از نگرانی‌های ناشی از ریزش قیمت سهام، تغییرات جدیدی را تجربه خواهد کرد. تغییر مسیر معاملات توسط بیشتر فعالان بازار دلایل متفاوتی دارد. این در حالی است که بسیاری از عوامل و متغیرهای اثر‌گذار بر روند بازار فعلی از جمله نرخ بهره و نرخ دلار در ابهام قرار دارند و نمی‌توان از ثبات قطعی قیمت در این دو بازار خبر داد. در همین راستا حتی در مورد خبر آزادسازی برخی منابع مالی ایران.

پیشنهاد به دولت سیزدهم برای رشد اقتصاد و بازار کار/ عوامل موثر بر بازار کار

محیط کسب و کار شامل کلیه عواملی است که بر عملکرد بنگاه موثر بوده اما مدیر نمی‌تواند آن‌ها را تغییر دهد. به عبارتی عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساخت‌ها است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. بر همین اساس هرگونه فعالیت تابع هزینه‌هایی است که یا در فرآیند مختلف تولید نقش داشته و یا هزینه‌هایی می‌باشند که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب‌وکار تحمیل می‌گـردند. بنابراین اولین مسئله‌ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح خواهد گردید مسئله اخذ تضمین‌های لازم برای حفظ اصل سرمایه و همچنین امنیت اقتصادی و به تبع.

اَبَر بدهکاران بانکی؛ سوالی که در مناظره هم روی زمین ماند/ تحلیل رییس سازمان بورس از وضعیت بازار سرمایه/ عوامل موثر بر قیمت طلا در هفته جاری/ بسته حمایت از مستاجران به کجا رسید؟

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و . تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند. به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون هشدار رییس روس‌نفت نسبت به کمبود جدی نفت، توزیع ۲۰۰ هزار تُن انواع برنج وارداتی و شکر، بازار گوشت در رکود به سر می‌برد و نگاهی به وضعیت دستمزدها در اروپا را در بر دارد. اَبَر بدهکاران بانکی؛ سوالی که در مناظره هم روی زمین ماند مردم عادی برای دریافت وام‌های چند میلیون تومانی با موانع بزرگی مواجه هستند و برای دست و پا کردن انواع و اقسام ضمانت‌ها، مدتها رفت و آمد کنند؛ در نهایت اگر.

اَبَر بدهکاران بانکی؛ سوالی که در مناظره هم روی زمین ماند/ تحلیل رییس سازمان بورس از شرابط بازار سرمایه/ عوامل موثر بر قیمت طلا در هفته جاری/ بسته حمایت از مستاجران به کجا رسید؟

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و . تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند. به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون هشدار رییس روس‌نفت نسبت به کمبود جدی نفت، توزیع ۲۰۰ هزار تُن انواع برنج وارداتی و شکر، بازار گوشت در رکود به سر می‌برد و نگاهی به وضعیت دستمزدها در اروپا را در بر دارد. اَبَر بدهکاران بانکی؛ سوالی که در مناظره هم روی زمین ماند مردم عادی برای دریافت وام‌های چند میلیون تومانی با موانع بزرگی مواجه هستند و برای دست و پا کردن انواع و اقسام ضمانت‌ها، مدتها رفت و آمد کنند؛ در نهایت اگر.

عوامل موثر بر رونق بازار سرمایه / واکنش بازار به انتخابات و نتایج مذاکرات وین چیست؟

حدود ۴۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در این شرایط بحث‌های انتخاباتی، تغییرات بازار دلار، مذاکرات در خصوص برجام همگی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند. در این گزارش در خصوص میزان و نحوه اثرگذاری این عوامل بر بازار بورس با چند کارشناس بازار سرمایه گفت و گو خواهیم داشت. بابک سالاروندی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اینکه تا انتخابات چه سناریوهایی پیش روی روی بازار سرمایه است؟، تشریح کرد: از جمله سناریوهایی که در سال ۱۴۰۰، پیش روی بازارسرمایه است، می‌توان به وجود ریسک‌های سیاسی، مناظرات انتخاباتی، تزریق دلار و برجام اشاره کرد، که قاعدتاً هر کدام از عوامل در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیراتی را روی این.

عوامل موثر بر بازار سرمایه ۱۴۰۰

کارشناس بازار سرمایه عوامل موثر بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. به گزارش سرویس بورس مشرق، مدیرعامل گروه توسعه ملی ضمن اشاره به افت و خیزهای روند معاملات بورس در سال گذشته گفت: طی سال ۹۹ شاخص بورس با بازدهی بیش از ۱۵۶ درصدی، صدرنشین بازدهی در بین بازارهای مختلف بود؛ این مهم درحالی رخ داد که طی ۵ ماه اول سال ۱۳۹۹، هجوم نقدینگی و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور باعث جهش شاخص و ورود به کانال ۲ میلیون واحدی شد. بیشتر بخوانید: هیجان نیوتنی در بازار سهام امیرتقی خان تجریشی افزود: با این حال روند نزولی بازار از مرداد ماه باعث پس گرفته شدن بخشی از بازدهی شاخص شد. قیمت‌گذاری دستوری کالاها، افزایش ریسک های.

سه عامل موثر بر نوسان شاخص بورس

خبرگزاری تسنیم: محمدعلی دهقان دهنوی با حضور در نشست کمیسیون اصل 90 مجلس، به عوامل صعود و نزول در بازار بورس اشاره کرد و گفت: باید عوامل تاثیرگذار در صعود و نزول بازار سرمایه را جدا کنیم برخی افراد تلاطم در بازار را به یک عامل منتسب می‌کنند که این خارج شدن از مدار انصاف است. وی تاکید کرد:عوامل تاثیرگذار بر نوسان شدید بورس به سه عامل تقسیم می‌شوند نخست عامل کلان اقتصادی که مواردی، چون رشد نقدینگی و جهش ناگهانی نرخ ارز و انتظارات فعالان اقتصادی را شامل می‌شود. دهقان با اشاره به عامل دوم در نوسان بازار سرمایه اظهار داشت: عامل باز برون زا در کنترل دیگران است و مسائلی مثل قیمت گذاری، سیاستگذاری، قانونگذاری و البته اظهار.

عوامل موثر بر بازارسرمایه کدامند؟

علی خسروشاهی: «اغلب صنایع بورسی ارزنده هستند و دوره سرمایه‌گذاری بلندمدت، چشم‌انداز مناسبی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کند.» به گزارش پول نیوز، علی خسروشاهی مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری کاریزما عوامل اثرگذار داخلی بر بازارسرمایه را به سه دسته اصلی تقسیم کرد و گفت: نخستین دسته تاثیرگذار بر بازار به عوامل فرابازاری بازمی گردد. این عوامل در تقسیمات اقتصادی در سطح کلان و بخش‌های دولتی وجود دارد و به شدت بر بازار اثرگذار هستند. برخی از این موارد شامل مصوبات و تصمیماتی است که در سطح صنایع مختلف گرفته می‌شود و بر شرکت‌ها و صنایع بورسی تاثیرگذار هستند.خسروشاهی دومین فاکتور داخلی موثر بر بازار سرمایه را عوامل زیرساختی بازار یا اصطلاحا مارکت میکرو استراکچر‌ها دانست و افزود: یکی از این موارد.

بررسی عوامل موثر بر رشد بازار بورس

سعید اسلامی: «تحولات بازارسرمایه در یک سال و نیم اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است. یکی از عوامل این اتفاق رفتار‌های هیجانی سرمایه‌گذاران به خصوص تازه‌واردان بورسی شناخته می‌شود.» به گزارش پول نیوز، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در برنامه تلویزیونی شبکه ایران کالا تصریح کرد: براساس تحقیقات موجود، دانش مالی و اقتصادی عمومی ما به ویژه نسبت به کشور‌های توسعه یافته ضعیف‌تر است. این موضوع در کنار نوساناتی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، سبب افزایش معاملات هیجانی در عوامل موثر در بازار سرمایه بازار شده است.عضو شورای عالی بورس، مسایل اقتصاد کلان، موارد مربوط به ریزساختار‌های بازار، رفتار‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران و دانش ضعیف آن‌ها از مسایل اقتصادی را از دیگر عوامل مربوط به شرایط کنونی بازار سرمایه دانست.

بررسی عوامل موثر بر رشد بازارسرمایه

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در برنامه تلویزیونی شبکه ایران کالا تصریح کرد: براساس تحقیقات موجود، دانش مالی و اقتصادی عمومی ما به ویژه نسبت به کشورهای توسعه یافته ضعیف تر است. این موضوع در کنار نوساناتی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، سبب افزایش معاملات هیجانی در بازار شده است. عضو شورای عالی بورس، مسایل اقتصاد کلان، موارد مربوط به ریزساختارهای بازار، رفتارهای معاملاتی سرمایه‌گذاران و دانش ضعیف آنها از مسایل اقتصادی را از دیگر عوامل مربوط به شرایط کنونی بازار سرمایه دانست و گفت: به نظر می‌رسد افزایش آگاهی و سطح تحلیل در بازار، بتواند به ثبات در بازار و شیوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کند. سعید اسلامی بیان کرد: کانون.

قیمت‌ها در بورس تا کجا سقوط می کند؟/ اصلی‌ترین عوامل موثر بر ارزش سهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند ریزش شاخص بورس در حالی سه ماه به طول انجامیده است که بسیاری از افراد حاضر در بورس وارد بخشی از سرمایه های خود را از دست داده اند. از 19 مرداد سال جاری که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی خود شد، شاخص با کاهشی 870 هزار واحدی مواجه شده است. تقریبا 35 درصد شاخص کل در این مدت آب رفته است و برخی از نمادها نیز اصلاحی 70 درصدی را شاهد بوده اند. یعنی برخی که هنوز نتوانسته اند، سهام خود را در صف های فروش ایجاد شده در بازار، به فروش برسانند، تا الان حدود 70 درصد در زیان هستند. اما سوالی که ذهن برخی از سهامداران را به خود مشغول.

تقاضای موثر مسکن مرور برخی از عوامل موثر بر بازار مسكن ايران

تحولات بازار مسکن که تحت تاثير ساختار کلان اقتصادي کشور قرار دارد از مدل خاصي پيروي مي کند. اين مدل در سه دهه گذشته که الگوي اقتصاد کشور برمبناي درآمد نفت شکل گرفته و از طرف ديگر ساختار سکونتي از قالب روستايي به شهري تبديل شده است، به طور نسبي روند ثابت و معيني بر تحولات قيمت، توليد و سرمايه گذاري در بخش مسکن حاکم کرده است. به طور کلي می توان گفت که عوامل موثر بر بازار مسکن عبارتند از: الف) عوامل سمت تقاضا ب) عوامل سمت عرضه لازم بذکر است، موضوع متفاوت در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به دو دسته تقسيم مي شوند: 1) تقاضاي واقعي مسکن (تقاضاي.

عوامل موثر بر تشدید رکود معاملات بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: عواملی مانند افزایش ریسک‌های مربوط به تحریم‌ها و کاهش هیجانات در کنار رکود اقتصادی موجب شده تا رکود معاملات بازار سهام تشدید شود. علی زارعی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به کاهش رونق در معاملات بازار سهام گفت: افزایش ریسک‌های مربوط به تحریم‌ها موجب بروز رفتار احتیاطی در رفتار سرمایه‌گذاران شده که این موضوع موجب شده تا استراتژی سهامداران از سهام مربوط به شرکت‌های صادرکننده به سمت گروه‌هایی برود که کمترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌بینند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: علاوه بر این، پس از رونق نسبی که در بازار سهام به یکباره و در بازده کوتاه‌مدت اتفاق افتاد و شاهد افزایش چشمگیر شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها در بازار بودیم، رفته رفته این.

عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری ساختمانی

پول‌نیوز - متغیرهای موثر بر بازار سرمایه‌گذاری‌ ساختمانی از مناسب بودن شرایط برای ساخت‌وساز خبر می‌دهد.بررسی‌ها از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی نشان می‌دهد: در مقطع فعلی «۱+۶» عامل درونی بازار ملک بر فعالیت‌های ساختمانی تاثیرگذار است به‌طوری‌که برآیند مجموعه این عوامل می‌تواند در نقش محرک ساخت‌وساز باعث رونق در این بازار شود. آپارتمان‌سازی در شهر تهران از سال گذشته به شکل خفیف در مسیر خروج از رکود قرار گرفت و طی ماه‌های گذشته از سال‌جاری با رشد مثبت در حجم صدور پروانه ساختمانی مواجه شد. در سایر شهرهای کشور اما علائم رکود ساختمانی کم و بیش مشاهده می‌شود با این تفاوت که میزان رشد منفی تیراژ ساخت مسکن در غالب شهرها در سال‌جاری به مراتب کمتر شده و.

از «صعود آیفکس به ارتفاع 888 واحدی» تا «عوامل موثر بر قیمت طلا طی ماه های آینده»

در پیمانه اقتصادی، هر روز بسته ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم روز، همچون تغییرات در بازار آزاد ارز، انرژی، بازار طلا، سکه، نفت و . تا خبرها و اتفاقات جذاب اقتصادی را گردآوری می کنیم. به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه موضوعاتی همچون انتخابات دوازدهم و بورس تهران، رکورد فروش 7 ساله نفت ایران شکست، توافق اوپک و قیمت نفت، بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان در ۱۰۰ سال آینده، هند خرید نفت خود از ایران کاهش می دهد، اولین کشوری که استخراج فلزات را ممنوع کرد، توجه ویژه نیسان به بازار هند، توافق فولکس واگن با آمریکایی ها و هواپیماهای روسی در راه آسمان ایران را در بر دارد. صعود آیفکس به ارتفاع.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.