مثال از محاسبه سرمایه در گردش


تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند. بنابراین در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان میشود .

برای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهار روش وجود دارد :

  1. روش تجزیه و تحلیل داخلی : که شامل مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است .
  2. روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای : که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است .
  3. روش تجزیه و تحلیل سرمایه در مثال از محاسبه سرمایه در گردش گردش : که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است .
  4. روش تجزیه و تحلیل خطر : که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد .

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل داخلی هستند .

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

۱ . نسبتهای نقدینگی :

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است :

نسبت جاری : از تقسیم داراییهای جاری بر بدهی های جاری بدست می آید .

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

نسبت آنی : از تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی ها بر بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از دارایی های با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر دارایی های جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند .

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

۲ . نسبتهای ساختار سرمایه

نسبت هایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت است .

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه : در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از ۱۰۰ درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است .

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه : برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از ۸۰ درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند .

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه : این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد .

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه : از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع ۱۰۰ درصد و در سایر موسسات تجاری ۷۵ درصد می دانند .

نسبت توان پرداخت بهره : از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است .

۳ . نسبتهای فعالیت :

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا دارایی های در اختیار مدیران را نشان می دهند .

نسبت دوره وصول مطالبات : معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر ۳۶۵ روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکت ها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلت هایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت .

نسبت دوره گردش کالا و دفعات گردش کالا : برای محاسبه دفعات گردش کالا، اطلاعات لازم از صورتحساب سود وزیان (عملکرد سود و زیان) استخراج می شود. موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاعاتی هستند که لازم می باشند. ابتدا از تقسیم مجموع موجودی کالای اول و آخر دوره بر عدد دو، میانگین کالا را مشخص می کنند و سپس بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر متوسط موجودی کالا تقسیم می کنند تا دفعات گردش کالا معین شود. از تقسیم نمودن ۳۶۵ روز بر دفعات گردش کالا، دوره گردش کالا حاصل می گردد .

دوره گردش عملیات : موسسات فروشنده کالا دو نوع هستند. نوع اول موسساتی هستند که کالا را از منابع دیگر خریداری و به مشتری عرضه می کنند که این موسسات صرفا بازرگانی یا تجاری هستند. در این قبیل موسسات دوره گردش عملیات عبارتست از مجموع دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات .

دوره گردش عملیات در موسسات تجاری= دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

دسته دوم موسسات فروشنده کالا، موسساتی هستند که کالاها را راسا می سازند و سپس می فروشند که به آنها تولیدی می گویند. دوره گردش عملیات در این موسسات بایستی شامل مدت زمانی که کالا ساخته می شود نیز باشد .

دورگردش عملیات در موسسات تولیدی= دوره ساخت کالا + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

نسبت فروش کالا یا گردش موجودی کالا : این نسبت را از تقسیم فروش خالص بر موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان سال منعکس مثال از محاسبه سرمایه در گردش است، بدست آورده اند. گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد .

نسبت کالا به سرمایه در گردش : برای بدست آوردن این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم شده است و نتیجه را مقیاسی برای سنجش میزان موجودی کالا و کم و زیاد بودن آن محاسبه میکنند. معمولا این نسبت نباید از ۸۰ درصد تجاوز کند .

نسبت گردش سرمایه جاری : نسبت گردش سرمایه جاری یا سرمایه در گردش بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کالا یا در مسیرهای اصلی شرکت است. نسبت مزبور در مقایسه با همین نسبت در سال های قبل مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش سرمایه جاری معین گردد .

دوره بازپرداخت بستانکاران : مثال از محاسبه سرمایه در گردش دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم سازد، به کار می رود. ضمنا بستانکاران نیز محاسبه تاریخ دریافت طلب خود از شرکت را پیش بینی می کنند. برای محاسبه بایستی ایام یکسال را بر دفعات پرداخت به بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین دفعات بازپرداخت به بستانکاران بایستی قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران، مجموع مانده حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران تجاری را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم می نمایند .

۴ . نسبتهای سودآوری :

بازده سرمایه در گردش : می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید .

نسبت بازده فروش : سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند . بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند .

نسبت بازده ارزش ویژه : ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید. آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است. اگر نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید .

از نقطه نظر صاحبان سهام این نسبت اهمیت بسیاری دارد . بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید. مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد .

درصد بازده دارایی : این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد. تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود. برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد ۱۰۰ ضرب می کنند

نسبت های مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد :

۱ نسبت های نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریــــز بدهی های کوتاه مدت نشـــــان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی

۲نسبت های فعالیت : این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند.یا به عبارت دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کرد .

هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید .

مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا ، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری .

۳ نسبت های سرمایه گذاری : این نسبت ها نشان می دهند که هر گاه واحد تجاری زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران ووام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد .

این نسبت ها خود به دو دسته کوچکتر تقسیم می شوند :

نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود

نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی های جاری و بلند مدت مثال از محاسبه سرمایه در گردش با ارزش ویژه تعیین می کنند که در واقع به این دسته نسبت های بدهی یا اهرمی گفته می شود .

۴ نسبت های سود آوری : این نسبت ها مـــیزان موفقیت واحد تجاری را در کسب ســـود نشان می دهند. که مهمترین آن عبــــارتند از :بازده فروش ، بازده دارایی ، بازده سرمایه در گردش و …

نسبت های نقدینگی

این نسبت ها از مقایسه دارایی های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند .

نسبت جاری

نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری بر مجموع بدهی های جاری بدست می آید.این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد .

اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می شود . دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می دهد .

در گذشته عدد ۲ را برای این نسبت مهم در نظر می گرفتند اما اکنون بدون توجه به ترکیب اقلام مختلف دارایی جاری و در نظر نگرفتن این نسبت در طی چند سال گذشته ، این نسبت را بی معنی می دانند. به طور کلی می توان گفت هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد ، آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت .

در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت . زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند .

نسبت آنی

مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته می توان تقسیم کرد :

  1. A آنچه نقد و یا در حکم نقد است .مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی . که به این دسته دارایی های آنی گفته می شود .
  2. B گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می شوند . مانند موجودی های جنسی اعم از مواد و کالا .

با توجه به تعاریف بالا می توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد.بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می کنند .

نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاری بدست می آید. این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری ، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکت ها باید برابر با ۱ و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی بدهی های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را ۱ می دانند این مثال از محاسبه سرمایه در گردش است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است .

این نسبت یکی از مفید ترین نسبت هاست. وبه وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد .

آخرین وضعیت ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی | کالابرگ در این ۴ شهر اجرایی شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده، گفت: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست.

شاه میرزایی معاون وزیر صمت

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا شاه‌میرزایی امروز در نشست خبری در خصوص کسب و کارهای اینترنتی گفت: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

وی درباره کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است. در حوزه تجاری لازم است که اینترنت بین‌الملل اختصاص دهیم و پلت‌فرم‌های داخلی را تقویت کنیم. این درحالیست که شبکه‌های خارجی هم باید باشند تا انحصار شکل نگیرد و رقابت داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه کل فروش دیجیتال سال گذشته یک هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال به ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد از کل فروش در روش‌های مختلف در کشور را که حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است را شامل می‌شود. البته ۹۷ درصد این کسب‌وکارها روی پلت‌فرم های داخلی انجام می‌شود.

معاون وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیز گفت: اساساً قیمت کالاها و خدمات وابسته به عرضه و تقاضاست و سیاست دستوری نمی‌تواند در این حوزه نقشی داشته باشد.

عرضه اجباری کالا با قیمت دستوری در بورس

معاون وزیر صمت همچنین در مورد عرضه اجباری کالا با قیمت دستوری در بورس، گفت: به هیچ وجه چنین موردی نداشته‌ایم و اساساً این مساله با قانون بورس در تناقض است.

وی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: وقتی ارز حذف شد برخی از کالاها ۴ تا ۵ برابر امکان افزایش قیمت را داشتند بنابراین در این حیطه ورود دولت و قیمت گذاری بدیهی بود. باید اشاره شود که بسیاری از کالاهای صنعتی وارد بورس شده‌اند و با وجود نوسان نرخ دلار قیمت آن کالاها کنترل شده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال قبلاً قیمت سیمان و فلزات به شدت از دلار و مواردی همچون گاز تأثیر زیادی می‌گرفت اما در این یک سال نوسانات قیمتی در این دو بخش کنترل شد.

شاه‌میرزایی در مورد سامانه جامع تجارت اظهار کرد: در سامانه جامع تجارت حجم کالا، احتکار، قاچاق، کمبود کالا و… رصد می‌شود و مسائل قیمت در این سامانه نبود و اخیراً این آیتم اضافه شده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: تکمیل سامانه جامع تجارت هیچ گاه به پایان نمی‌رسد زیرا دائم موارد و وظایف جدیدی اضافه می‌شود و این سامانه به‌روز می‌شود. منتهی ما به حرکت سامانه شتاب داده ایم؛ به عنوان نمونه تاکنون ۹۵۰ هزار شناسه کالا صادر شده که دو سوم مربوط به این یک سال بوده است. همچنین در مجموع ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده که به عنوان مثال در حوزه لوازم یدکی ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است. ۶۳۵ هزار کد نقش در این سامانه تعریف شده که می‌توانند اطلاعات در سامانه وارد کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی سازی یارانه‌ها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت‌های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه‌ را نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم‌های خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد.

مثال از محاسبه سرمایه در گردش

استارلینک ایرانی،اخبار تکنولوژی،خبرهای تکنولوژی

استارلینک ایرانی، یک وعده تبلیغاتی دیگر

واتس اپ،اخبار تکنولوژی،خبرهای تکنولوژی

رونمایی واتساپ از چندین ویژگی تازه و کاربردی

استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به جلوگیری از خودکشی

عکس های جالب و دیدنی؛از جشن روز همه مقدسین تا محافظت از پاندای چینی

ادعای غیر‌واقعی وزیر ارتباطات رئیسی

از موزه ملی گرجستان در تفلیس-گرجستان دیدن کنید

آنچه باید درباره حساسیت به ریمل بدانید

اخبار سیاسی

نتانیاهو و لاپید،اخبار بین الملل،خبرهای بین الملل

نتانیاهو برنده انتخابات اسرائیل شد/ لاپید شکست را پذیرفت

نخست وزیر موقت اسرائیل، پیروزی «بنیامین نتانیاهو» در انتخابات جاری در اسرائیل را به وی تبریک گفت. به گزارش مهر به نقل از…

تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص مرتبط با حزب‌الله و نیروی قدس سپاه

رابرت مالی: ایران باید از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف شود/ تهدید نظامی دوباره مقام آمریکایی علیه ایران

ترور امام جماعت یک مسجد در زاهدان

مقامات چینی به خاطر تاخیر منجر به مرگ یک کودک «عذرخواهی» کردند

نماینده سابق مجلس: با پایمال کردن حقوق اساسی معترضان نمی‌توانید از بحران عدم اعتماد مردم نجات یابید

اخبار اقتصادی

مهاجرت کشاورزان ایرانی،اخبار اقتصادی،خبرهای اقتصادی

موج مهاجرت به کشاورزان رسید!

در موج رو به افزایش مهاجرت، شاهد مهاجرت کشاورزان ایرانی به کشور‌هایی نظیر استرالیا، هلند، آلمان و کانادا هستیم. مهارت…

آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق به فقر بیشتر دامن خواهد زد؟ تورم بیشتر در راه است؟

آمار جدید قیمت کالا‌های اساسی؛ قیمت ۲۹ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است

لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به شورای نگهبان ارسال شد

تقلای جدید در بازار اجاره مسکن

ویراژ خودروهای ممنوعه

«محمدعلی شیرازی» مدیرعامل فرابورس شد

تعدیل نیروهای شرکتی؛ نزدیک‌تر از آنچه می‌پندارید

شهر فرش صادر کننده نمونه کشور شد

مخالفت دولت با بخش هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

بورس سبز ماند(1401.08.10)

اخبار روز جامعه

بارش باران,اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی

بارش باران و رعد و برق در اغلب استان‌های ایران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا وضعیت جوی استان‌های کشور را تشریح کرد. صادق ضیاییان در گفت‌وگو با…

آخرین وضعت تردد در محورهای اصفهان / تصادفات ۳ برابر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس: مرمت گنبد مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف‌الله باید متوقف شود

تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ بارش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی

مدارس ابتدایی بندرعباس فردا (چهارشنبه 11 آبان) تعطیل است

چرا شهرداران فکری برای استحصال پسماند آرادکوه نکردند؟

حواشی پیروز توله یوز ایرانی؛ از سرقت تا فعالیت در فضای مجازی

آخرین روند رتبه‌بندی معلمان/ مهلت مدیران مدارس برای ارزیابی مدارک مشمولان تا آخر هفته

مقصد عجیب و جدید برای کشاورزان مهاجر ایرانی

افزایش کودکان کار و خیابان تهران/ کارکردن کودکان زیر۶ سال جرم است؛ اگر دیدید با ۱۲۳ تماس بگیرید

تشدید بارش باران در ۴ استان طی امروز(1401.08.10)/ بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر

اخبار پزشکی

اسکیزوفرنی،اخبار پزشکی،خبرهای پزشکی

حل یک معمای ۷۰ ساله در مورد اسکیزوفرنی

3 فوتی و شناسایی 42 بیمار جدید کرونا در کشور (1401/08/12)

آزمایش خونی که انواع مختلف سرطان را زود تشخیص می دهد

جواب به یک سوال مهم؛ قبل از صبحانه مسواک بزنیم یا بعد از صبحانه؟

زایمان چه تاثیری بر استخوان زنان می‌گذارد؟

شاید روزی اسپری بینی به کووید-۱۹ پایان دهد

اخبار گوناگون

آب آشامیدنی ,اخبار علمی ,خبرهای علمی

عجیب، ولی واقعی / پژوهشگران می‌گویند آبی که از شیر آب مینوشیم قبلا ۱۰ بار توسط مردم نوشیده شده

پژوهشگران می‌گویند آب آشامیدنی که از شیر آب می‌نوشید قبلاً ۱۰ بار توسط مردم نوشیده شده است، زیرا فاضلاب قبل از بازگشت به شیر…

عکس | بازسازی چهره خون آشام قرن 18 با بقایای DNA او

تمیز کردن و جلا دادن لوستر

(تصاویر) جشن روز مردگان در مکزیک

رو نمایی از اولین پلتفرم تخصصی مد و فشن در نمایشگاه مد و لباس تهران 1401

0 تا ۱۰۰ دوره آموزش کاشت مژه در گل گیس [انواع کاشت مژه + روش درآمدزایی]

اخبار ورزشی و نتایج مسابقات

زیدان،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی

کودتا در فرانسه؛ زیدان سرمربی خروس‌ها می‌شود

بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌ای زین‌الدین زیدان با فدراسیون فوتبال فرانسه به توافق رسید تا در پایان جام جهانی قطر به عنوان…

آخرین وضعیت ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی | کالابرگ در این ۴ شهر اجرایی شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده، گفت: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست.

شاه میرزایی معاون وزیر صمت

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا شاه‌میرزایی امروز در نشست خبری در خصوص کسب و کارهای اینترنتی گفت: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

وی درباره کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است. در حوزه تجاری لازم است که اینترنت بین‌الملل اختصاص دهیم و پلت‌فرم‌های داخلی را تقویت کنیم. این درحالیست که شبکه‌های خارجی هم باید باشند تا انحصار شکل نگیرد و رقابت داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه کل فروش دیجیتال سال گذشته یک هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال به ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد از کل فروش در روش‌های مختلف در کشور را که حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است را شامل می‌شود. البته ۹۷ درصد این کسب‌وکارها روی پلت‌فرم های داخلی انجام می‌شود.

معاون وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیز گفت: اساساً قیمت کالاها و خدمات وابسته به عرضه و تقاضاست و سیاست دستوری نمی‌تواند در این حوزه نقشی داشته باشد.

عرضه اجباری کالا با قیمت دستوری در بورس

معاون وزیر صمت همچنین در مورد عرضه اجباری کالا با قیمت دستوری در بورس، گفت: به هیچ وجه چنین موردی نداشته‌ایم و اساساً این مساله با قانون بورس در تناقض است.

وی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: وقتی ارز حذف شد برخی از کالاها ۴ تا ۵ برابر امکان افزایش قیمت را داشتند بنابراین در مثال از محاسبه سرمایه در گردش این حیطه ورود دولت و قیمت گذاری بدیهی بود. باید اشاره شود که بسیاری از کالاهای صنعتی وارد بورس شده‌اند و با وجود نوسان نرخ دلار قیمت آن کالاها کنترل شده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال قبلاً قیمت سیمان و فلزات به شدت از دلار و مواردی همچون گاز تأثیر زیادی می‌گرفت اما در این یک سال نوسانات قیمتی در این دو بخش کنترل شد.

شاه‌میرزایی در مورد سامانه جامع تجارت اظهار کرد: در سامانه جامع تجارت حجم کالا، احتکار، قاچاق، کمبود کالا و… رصد می‌شود و مسائل قیمت در این سامانه نبود و اخیراً این آیتم اضافه شده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: تکمیل سامانه جامع تجارت هیچ گاه به پایان نمی‌رسد زیرا دائم موارد و وظایف جدیدی اضافه می‌شود و این سامانه به‌روز می‌شود. منتهی ما به حرکت سامانه شتاب داده ایم؛ به عنوان نمونه تاکنون ۹۵۰ هزار شناسه کالا صادر شده که دو سوم مربوط به این یک سال بوده است. همچنین در مجموع ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده که به عنوان مثال در حوزه لوازم یدکی ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است. ۶۳۵ هزار کد نقش در این سامانه تعریف شده که می‌توانند اطلاعات در سامانه وارد کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی سازی یارانه‌ها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت‌های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه‌ را نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم‌های خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد.

۱۰درصد سهم صندوق توسعه ملی، اگر کافی نبود بودجه عمرانی!

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟ اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از ۷۰ درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا ۱۱۰ درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم.

وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر ها به دست خواهد آمد اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند.

زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند ۱۰ درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقادها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمدهای بیشتر و صرفه‌جویی‌های بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت. چرا که تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه ۹۰۰ هزار تومان(حدود ۸ درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.

اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد

رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونه‌ای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است اما این عزم دیده نمی‌شود. اقدامات بزرگی که می‌تواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.

می‌گوییم که نمی‌خواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم اما تا زمانی که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بین‌المللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است.

زنگنه ادامه داد: وقتی حدود ۳۰ درصد منابع ماده واحده بودجه و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمی‌توانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درون‌زا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.

حتی اگر دچار کسری در درآمدها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم اما پول نفت را تنها برای پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور تخصیص دهیم. مشابه کاری که برخی همسایگان جنوبی ما و برخی کشورهای دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژه‌های عمرانی از آن استفاده کردند.

وی با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل می‌شود منابع دولت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال ۲۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت می‌کنیم اما این منابع از محل سود ۱۴۰ میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.

عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته می‌شود اما این نگرانی در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود دولت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عده‌ای از افراد هستند که سال‌ها با فرآیند فعلی زندگی کردند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی می‌دانند.

در نتیجه با وجود دستور مقام معظم رهبری مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد مثال از محاسبه سرمایه در گردش و دولت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحله‌ای شدن بودجه که می‌تواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمدها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد.

بنابراین کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومت‌های جدی مواجه است. در اصلاح قانون ۱۳۵۱ سعی شده انضباط بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه مثال از محاسبه سرمایه در گردش قرار بگیرد اما با وجود پیگیری‌های دو ساله، این اصلاحات راضی کننده نیست.

تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی فرآیند کند اصلاحات در کشور گفت: ما به نیروهای انسانی تحول خواه که سواد آن را داشته باشند نیاز داریم. ضمن اینکه تحول مثال از محاسبه سرمایه در گردش نیاز به برنامه دارد. در برخی برهه‌های زمانی می‌توانیم بگوییم که تحولاتی در اقتصاد انجام شده است. نمونه‌هایی را از این نظر در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۸۰ شاهد بودیم. در این موارد فارغ از مثبت یا منفی بودن نتیجه شاهد تغییر ریل در اقتصاد کشور بودیم.

وی افزود: در این دولت به جهت شرایطی که به طور مثال در صندوق‌های بازنشستگی داریم، نیازمند تغییر ریل هستیم. در برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا نیز برنامه تحولی که براساس نتیجه‌گیری نخبگان باشد وجود ندارد و در همین مسیر عادی فعلی قرار دارند. باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم تا با استفاده از خرد جمعی نقشه تحول را آماده کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.